Καταστατικό Συλλόγου

0
New Logo JPEG (Κανονικό)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ & ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΕΡΟΥ

«Η ΖΩΗ»

Άρθρο ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Επωνυμία -Έδρα – Σκοποί

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ & ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΕΡΟΥ», με έδρα τη Λέρο και διακριτικό τίτλο «Η ΖΩΗ».

Άρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ

Σκοποί

 1. Η ανιδιοτελής προσφορά αίματος στην Κρατική Υπηρεσία Αιμοδοσίας.
 2. Η διοργάνωση αιμοληψιών εντός και εκτός Κρατικών Υγειονομικών μονάδων με τη συνεργασία της Κρατικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας.
 3. Η με κάθε σύννομο τρόπο διάδοση της Εθελοντικής μη Αμειβόμενης Αιμοδοσίας ως ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και αλτρουισμού προς τους συνανθρώπους.
 4. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στην αναγκαιότητα αυτής της ευγενικής ιδέας.
 5. Η αυτάρκεια σε αίμα του Δήμου Λέρου από Εθε­λοντές Αιμοδότες και κατ’ επέκταση του Νομού Δωδεκανήσου και της χώρας.
 6. Η διαμεσολάβηση του Συλλόγου μας στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα των άτεκνων συνδημοτών μας και αυ­τών που δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον, όπως και των ευπαθών ομάδων.
 7. Η προσπάθεια του Συλλόγου μας για την κάλυψη σε παροχή αίμα­τος, σε όλους τους πάσχοντες θαλασσαιμικούς – νεφροπαθείς – καρκινο­παθείς συνδημότες μας.
 8. Η διάδοση και η τακτική ενημέρωση για την ευγενική ιδέα της δω­ρεάς οργάνων και αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς και παραγώ­γων αίματος ανθρωπίνου σώματος, αιμοπεταλίων, με κάθε νόμιμο τρόπο με την παράλ­ληλη προσπάθεια για τον αποκλεισμό κάθε οικονομικής ή άλλης σχετι­κής ή οποιουδήποτε επιπέδου εκμετάλλευσης.
 9. Η δημιουργία Τράπεζας Αίματος στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και σε όποια ακόμη Υπηρεσία Αιμοδοσίας αποφασίσει το Δ.Σ. του Συλλόγου προκειμένου να πετυχαίνει την τακτική και μόνιμη δυνατότητα των Εθελοντών Αιμοδοτών του Δήμου μας να προσφέρουν το αίμα τους.
 10. Η συνεργασία με όλους τους φορείς που έχουν σαν αντικείμενο τους την Εθελοντική Αιμοδοσία & τη Δωρεά Οργάνων Σώματος όπως π.χ. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Κέντρο Αιμοδο­σίας, Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, Κέντρα Αίματος, Κέντρα Μοριακού Ελέγχου Νοσοκομείων, Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, Ιερές Μητροπόλεις, Συνδικαλιστικούς φορείς εργαζομένων Δη­μοσίου και Οργανισμών, Ιδρύματα Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας-Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών, Συλλό­γους Θαλασσαιμικών, Αθλητικούς, Πολιτιστικούς Συλλόγους, Σώματα Ασφαλείας και Στρατού, Συνδικαλιστικούς φορείς Επαγγελματιών Βιο­τεχνών και Εμπόρων, Επιμελητήρια και άλλων φορέων που έχουν ιδρύ­σει τμήμα Αιμοδοσίας.
 11. Η προσπάθεια, με όλα τα μέσα που κατέχει η Ελληνική Νομοθεσία-Κοινοτικές Οδηγίες, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας αί­ματος σε ολόκληρη τη Χώρα σε συνεργασία με τους συλλόγους και φο­ρείς του ίδιου αντικειμένου.
 12. Η καταπολέμηση κάθε προσπάθειας εμπορίας αίματος, παραγώγων το­υ, οργάνων σώματος και μυελού των οστών με δεδομένη την αρχή, ότι το ανθρώπινο σώμα είναι μη εμπορεύσιμο.
 13. Η ίδρυση χορωδιακού τμήματος.
 14. Η ίδρυση θεατρικής ομάδας.
 15. Η ίδρυση Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.
 16. Η Ίδρυση Κοινωνικών Φροντιστηρίων.
 17. Η εγγραφή μας σε διάφορα Υπουργεία ως Μ.Κ.Ο. για προγράμματα που αφορούν την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑ­ΝΩΝ & ΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εθελοντική Αιμοδοσία & τη Δωρεά Οργάνων και Ιστών και η συνεργασία μας γι’ αυτά με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) και με άλ­λους οργανισμούς και φορείς.
 18. Η παροχή βοήθειας σε αίμα στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων και άλλων χωρών που μαστίζονται από αρρώστιες, πολέμους και έκτακτα φυσικά ή άλλα φαινόμενα.
 19. Η παροχή Ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών.
 20. Η παροχή φαρμακευτικής βοήθειας στους αναξιοπαθούντες.
 21. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών.
 22. Ο προγραμματισμός περιοδικών εκστρατειών για την πρόληψη των διάφορων ατυχημάτων.
 23. Ο προγραμματισμός περιοδικών εκστρατειών για την «συμπεριφορά» των πολιτών κατά την διάρκεια φυσικών καταστροφών (σεισμοί κλπ.).
 24. Η διοργάνωση περιβαλλοντικών δράσεων.
 25. Η προσπάθεια με οποιονδήποτε τρόπο της διάδοσης της ιδέας της προληπτικής ιατρικής (εμβολιασμούς, προληπτικούς ελέγχους κλπ.), εντός και εκτός Ελλάδος.
 26. Ο προγραμματισμός περιοδικών εκστρατειών κατά καπνίσματος, αλ­κοόλ, παχυσαρκίας κλπ., με ομιλίες, παρουσιάσεις, ενημερωτικό υλικό, σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο κ.α.
 27. Η παρέμβαση στην Πολιτεία για σωστή τήρηση των κανόνων ασ­φαλείας, που αφορούν το δημόσιο συμφέρον γενικότερα και ειδικότερα τον κάθε πολίτη. Η προάσπιση των συμφερόντων του κάθε ασθενή και πολίτη, αλλά και η προαγωγή των δικαιωμάτων τους και των υποχρεώσεών τους.
 28. Υλική υποστήριξη για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, πρόσφυγες, μέλη του Συλλόγου που έχουν ανάγκη κλπ).

     Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του είναι:

 1. Η διαρκής ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σε επιστημονική βάση για κάθε ζήτημα που αφορά την Εθελοντική Αιμοδοσία, την Οι­κονομία του Αίματος και την δωρεά οργάνων και αιμοποιητικών κυττάρων, με διαλέξεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδρομές και προβολές ταινιών, εκδόσεις ενημερωτικών φυλλαδίων.
 2. Η διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων (χορωδία – θεατρική ομάδα), αλλά και η ψυχαγωγία των μελών του με καλλιτεχνι­κές εκδηλώσεις, εκδρομές ψυχαγωγικού χαρακτήρα για την σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Συλλόγου και για την προβολή του κύριου έρ­γου που είναι η Εθελοντική Αιμοδοσία & η Δωρεά Οργάνων & Αιμοποιητικών Κυττάρων.
 3. Η συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Λέρου σε τακτικά χρονικά διαστήματα (σχεδιασμοί δράσεων).
 4. Η συσπείρωση, ο συντονισμός και η κοινή δράση όλων των μελών του Συλλόγου.
 5. Η δημιουργία τμημάτων (ομάδων) Αιμοδοσίας σε Φορείς, καθώς επίσης και στους Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού με στόχο να γίνει ο Νομός μας αυτάρκης σε Εθελοντικό Προσφερόμενο Αίμα (Μη Αμει­βόμενους Εθελοντές Αιμοδότες και εφόσον μας ζητηθεί συνεργασία).
 6. Η δημιουργία Επιτροπών και Παραρτημάτων του Συλλόγου σε όλα τα χωριά και σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου.
 7. Η συμμετοχή του Συλλόγου:
  • στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) και σε όποιο άλλο φορέα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο
  • στο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), το οποίο θα πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
  • στην Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
  • στην Αμφικτιονία των Συλλόγων και Φορέων της Εθελοντικής Αιμοδοσίας (Π.Ο.Σ.Ε.Α).
  • στην Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α).
  • στα συνέδρια ή στην συνέλευση του Συνδέσμου Δωδεκανήσου.
  • σε Παγκόσμια Συνέδρια για την Εθελοντική Αιμοδο­σία & τη Δωρεά Οργάνων και Αιμοποιητικών Κυττάρων.
  • σε Επιστημονικές διαλέξεις και σεμινάρια που θα έχουν αντικεί­μενο σχετικό με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Συλλόγου.
  • σε Πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα έχουν ως κύριο θέμα την δι­άδοση της ιδέας και του σκοπού της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων σώματος και μυελού των οστών .
  • σε διάφορες εκθέσεις.
  • σε τοπικές εκδηλώσεις και σε Πανελλήνια Φεστιβάλ μέσω της συμμετοχή της χορωδίας του Συλλόγου και της θεατρι­κής ομάδας.
  • σε περιβαλλοντικές δράσεις.
 8. Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 9. Η δημιουργία και συγκρότηση Τοπικής Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών, της οποίας το αντικείμενο, η λειτουργία και η επίβλεψη θα ορίζεται και θα πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.
 10. Η παραγωγική συνεργασία με όλες τις Εθελοντικές Οργανώσεις και Φορείς σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα, πάνω από σύνορα, πολιτικές – κομματικές πεποιθήσεις και θρησκευτικές – φυλετικές διακρίσεις, με σκοπό την προώθηση και διεύρυνση της υπέρτατης ιδέας του Εθελον­τισμού.
 11. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, έρευνας, παρακολούθησης και ει­σηγητικών επιτροπών εκπροσώπησης καθώς και η ανάθεση σε ειδικούς για την επίτευξη επί μέρους στόχων και εκτέλεσης έργου, στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου.
 12. Η πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες αρχές και Οργανισ­μούς, εθνικούς και διεθνείς, που θα έχουν ως σκοπό την επίτευξη των στόχων και σκοπών του.
 13. Η συνεχής συνεργασία, με τους Φορείς Θαλασσαιμικών, Αιμορροφι­λικών, Νεφροπαθών, με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις που ασχο­λούνται με τις μεταμοσχεύσεις, καθώς και με φορείς που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες.
 14. Η οργάνωση, έκδοση και κυκλοφορία με ίδια ή αλλότρια μέσα οποιουδήποτε εντύπου ή μη, ενημερωτικού – πληροφοριακού υλικού, οποιουδήποτε είδους και μορφής (δελτία τύπου, εφημερίδες, περιοδικά, συγγράμματα, φυλλάδια, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις, συνεντεύξεις, διαλέξεις, συνέδρια, ανακοινώσεις, ψηφιακοί δίσκοι κλπ) σχετικά με την ανάγκη διάδοσης της ιδέας και του σκοπού της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων σώματος και αιμοποιητικών κυττάρων.
 15. Η ίδρυση συμβουλευτικών επιτροπών:
  • Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία θα αποτελείται από τακτικούς εθε­λοντές αιμοδότες και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και από τρίτους – άτομα της τοπικής κοινωνίας.
  • Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες που θα προσκαλεί για τον λόγο αυτό εγγρά­φως το Δ.Σ και θα αποφασίζει για τον αριθμό των μελών της.
  • Τοπικής Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου «Τ.Ε.Ν.Ε.Α.Λ.», της οποία το αντικείμενο, η λειτουργία και η επίβλεψη θα ορίζεται και θα πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
  • Η δημιουργία Επιτροπών που θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μέλη — Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Πειθαρχικές Κυρώσεις

Άρθρο ΤΡΙΤΟ

Διάκριση Μελών

1) Ενεργά Μέλη

Ως ενεργό μέλος μπορεί να εγγραφεί μετά από αίτηση του κάθε ενήλικος (και των δύο φύλων) – 18 ετών και άνω ή όπως θα καθορίζεται με νόμο – αφού προσφέρει στο όνομα του Συλλόγου τουλάχιστον μία μονάδα αίματος κατ’ έτος. Από την ημερο­μηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής και της μη απόρριψης της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, θεωρείται ότι το μέλος αποδέχε­ται ανεπιφύλακτα και δεσμεύεται από τις διατάξεις του παρόντος κα­ταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τους κανόνες λει­τουργίας του Συλλόγου, τις ισχύουσες αποφάσεις των Οργάνων του Συλλόγου και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει αίμα οποτε­δήποτε του ζητηθεί. Αίτηση εγγραφής μέλους του Συλλόγου μπορεί να γίνει μέχρι ένα μήνα πριν από τις Αρχαιρεσίες.

Ρητά ορίζεται ότι η ιδιότητα του ενεργού μέλους αποκτάται αυ­τόματα μετά την πρώτη αιμοδοσία και την αίτηση εγγραφής και εφό­σον έχει καταβάλει την συνδρομή των πέντε (5) ευρώ ετησίως και η οποία αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Η ιδιότητα του ενεργού μέλους ισχύει μέχρι και τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου, που ορίζεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομο­θεσία.

2) Επίτιμα Μέλη

Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να απονεμηθεί ο τίτλος του επί­τιμου μέλους σε όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσέφερε εξαιρετι­κές υπηρεσίες στο Σύλλογο, συνέβαλε οικονομικά ή ηθικά στη λειτουρ­γία του ή εργάσθηκε για την προώθηση των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσ­θαι στα όργανα και στις διεργασίες του Σωματείου, έχουν όμως τη δυ­νατότητα να συμμετέχουν στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, να καταθέτουν τις απόψεις τους και να παρακολουθούν όλες τις δραστηρι­ότητες του Συλλόγου.

Επίσης επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν τα μέλη που χρημάτισαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και να τους αποδοθεί η ιδιότητα τους, π.χ. Επίτιμος Πρόεδρος, Επίτιμος Γραμ­ματέας κ.ο.κ. και θα έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3) Προστατευόμενα Μέλη

Όσα μέλη λόγω ορίου ηλικίας (εθελοντές αιμοδότες), που ορί­ζεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία, ή μόνιμης ασθένειας που αποδεικνύεται με ιατρική βεβαίωση, αδυνατούν να προσφέρουν αίμα μεταφέρονται στην κατηγορία των προστατευόμενων μελών και συνε­χίζουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους για αίμα όπως τα ενεργά μέ­λη. Επίσης οι σύζυγοι, τα ανήλικα τέκνα, τα ασθενή τέκνα, καθώς και οι ηλικιωμένοι γονείς ενεργών μελών που έχουν αποβιώσει, μεταφέρον­ται στην κατηγορία των προστατευόμενων μελών. Οι ανωτέρω καλύψεις ισχύουν μέχρι η Πολιτεία να έχει αίμα για όλους τους Έλληνες πολίτες.

4) Αρωγά μέλη

Αρωγά μέλη θεωρούνται όλοι οι δωρητές οργάνων, αιμοπεταλί­ων, αιμοποιητικών κυττάρων και λοιποί (εκτός από τους εθελοντές αιμοδότες – ενεργά μέλη), που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση – δήλωση μέσω του Συλλόγου.

Τα αρωγά μέλη του Συλλόγου δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέ­γειν και εκλέγεσθαι στα όργανα και στις διεργασίες του Συλλόγου, έχο­υν όμως τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, να καταθέτουν τις απόψεις τους και να παρακολουθούν ό­λες τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

    Κατά περίπτωση και όπως αναφέρεται σε προηγούμενο άρθρο του παρόντος το Δ.Σ. με απόφασή του κατ’ εξαίρεση μπορεί να τους παρέχει κάλυψη σε αίμα.

5) Ανενεργά Μέλη

Όποιο ενεργό μέλος δεν αιμοδοτήσει σε διάστημα 12 μηνών, χω­ρίς σοβαρή αιτιολογία (υγεία, εξωτερικό κτλ.), τότε αυτόματα περιέρχε­ται στην κατηγορία των ανενεργών μελών και δεν μπορεί να κάνει χρή­ση των δικαιωμάτων των (ενεργών μελών, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέ­γεσθαι).

Επίσης, όποιο ενεργό μέλος αρνηθεί αδικαιολόγητα τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες φορές σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών την προσφορά αίματος, που θα του ζητηθεί, τότε αυτόματα περιέρχεται στην κατηγορία των ανενεργών μελών και δεν μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του (πχ. χρήση αίματος, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το ανενεργό μέλος μπορεί να παρακολουθεί και να καταθέτει τις απόψεις του στη Γενική Συνέλευση και να παρακολουθεί όλες τις Δραστηριότη­τες του Συλλόγου. Θα εξυπηρετείτε με αίμα κατά περίπτωση και μετά από απόφαση του Δ.Σ..

Όταν το ανενεργό μέλος θελήσει να επαναδραστηριοποιηθεί και αρχίσει και πάλι να προσφέρει το αίμα του εθελοντικά στο Σύλλογο, τό­τε το μέλος αυτό επανέρχεται στην κατηγορία των ενεργών μελών και μπορεί να κάνει χρήση όλων των δικαιωμάτων των ενεργών μελών.

Άρθρο ΤΕΤΑΡΤΟ

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Τιμητικές Διακρίσεις

Τα ενεργά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, να καταθέτουν τις απόψεις και τις έγγρα­φες ή προφορικές προτάσεις τους που είναι σχετικές με θέματα που άπτονται των σκοπών του Συλλόγου, να υπερψηφίζουν ή να καταψη­φίζουν μία πρόταση, να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και να εκ­λέγονται στα Διοικητικά Όργανα του Συλλόγου. Κάθε ενεργό μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει όποτε το θε­λήσει από το Σύλλογο, αφού πρώτα υποβάλει αίτηση για τη διαγραφή του από το μητρώο των μελών.

Τα μέλη οφείλουν να εκτελούν πρόθυμα, υπεύθυνα και έγκαι­ρα κάθε εργασία που αναλαμβάνουν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου και να εργάζονται θετικά, αποτελεσμα­τικά και εθελοντικά για τους σκοπούς των Ομάδων Εργασίας στις ο­ποίες τυχόν θα συμμετέχουν.

Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να υπερασπίζονται και να τη­ρούν τις αρχές που αναφέρονται στο καταστατικό του Συλλόγου για την προαγωγή των σκοπών του, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται στους σκοπούς αυτούς ή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση για τους σκοπούς αυτούς ή με τα όργανα του Συλλόγου, να τηρούν το ιατρικό απόρρητο των μελών ή μη του Συλλόγου, να προ­σέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και συγκεντρώσεις του Συλλόγου και των Ομάδων Εργασίας που μετέχουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και στις αποφάσεις των Οργάνων.

Τα μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενι­κής Συνέλευσης δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκ­λέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ε­λεγκτικής Επιτροπής και λοιπών οργάνων, να ψηφίζουν στις συνελεύ­σεις κάθε θέμα που αφορά στους σκοπούς του Συλλόγου και να απο­λαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση νόμιμα επιδιωκόμενη από το Σύλλογο.

Δεν απαγορεύεται η ενασχόληση των Μελών με τα έργα Σωμα­τείου ή Συλλόγου παρόμοιων σκοπών, εφ’ όσον το Μέλος εκπληρώνει ουσιαστικά τις προς το προσκείμενο Σωματείο υποχρεώσεις του, δίχως να θίγει, να διαβάλλει, να μεταφέρει ή να παρακωλύει τις διαβουλεύ­σεις, τις ενέργειες και τα αποτελέσματα αυτών και γενικά εφ’ όσον δεν βλάπτει με λόγια ή με έργα στους σκοπούς, τους στόχους, τα Μέλη και τους Συνεργάτες του Συλλόγου. Απαγορεύεται, όμως, ρητά να εκλέγεται Μέλος των Οργάνων του Σώματος όποιος συμμετέχει στα όργανα Διοίκησης άλλου Σωματείου ή Συλλόγου παρόμοιων σκοπών. Η απαγόρευση αυτή αποσκοπεί στην αποκλειστική, αμερόληπτη και απρόσκοπτη απασχόληση με την προάσπιση και επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο ΠΕΜΠΤΟ

Πειθαρχικές Κυρώσεις

Σε κάθε μέλος που αδιαφορεί ή αντιδρά ή αντιτίθεται στις επιδι­ώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου, βλάπτει με τις ενέργειες του ή τις παραλείψεις του τη λειτουργία του Συλλόγου ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τις επιδιώξεις του Συλλόγου, ε­πιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πρά­ξης του.

Πειθαρχικές κυρώσεις είναι οι ακόλουθες:

1) Γραπτή επίπληξη

2) Εξάμηνη αναστολή της ιδιότητας του μέλους

3) Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα έτος

4) Οριστική αποβολή — διαγραφή

Οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από το Διοι­κητικό Συμβούλιο και το τιμωρημένο μέλος έχει το δικαίωμα της προσφυγής στην πρώτη μετά την επιβολή της ποινής Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει εκείνο απαραίτητο, προκειμένου να στηρίξει τη θέση του.

Ειδικά η τέταρτη πειθαρχική κύρωση (οριστική αποβολή – διαγραφή) επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. της δόλιας κατηγορίας ή ψευδούς προσβολής του ήθους και της αξιοπρέπειας Μελών του Συλλόγου ή Συνεργατών του,
 2. της άμεσης ή έμμεσης παραβίασης, εναντίωσης, παρεμ­πόδισης ή καταστρατήγησης των σκοπών του Συλλόγου, του καταστατικού και των αποφάσεων των Οργάνων Διο­ίκησης αυτού,
 3. της εκμετάλλευσης ιδέας ή έργου του Συλλόγου προς ό­φελος προσωπικό, υλικό, οικονομικό ή γενικό του ίδιου του μέλους ή τρίτων (ατόμων, ομάδων, συλλόγων κλπ.),
 4. της μη καταβολής της συνδρομής για δύο έτη.

Η απόφαση για την πειθαρχική ποινή μέλους για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και επικυρώνεται ή ακυρώνεται από την πρώτη Γενική Συ­νέλευση, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν το υπό διαγραφή μέλος είναι παράλληλα και μέλος του Διοι­κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τότε η απόφαση επί της διαγρα­φής λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει μετά από μυστική ψηφοφορία κατά πλειοψηφία, κατά την οποία ψη­φοφορία το κρινόμενο μέλος δεν λαμβάνει μέρος.

Σε κάθε περίπτωση η διαγραφή επιβάλλεται μετά από προηγού­μενη κλήση σε απολογία του μέλους ενώπιον του Διοικητικού Συμβο­υλίου. Εάν δεν παρουσιαστεί, η διαγραφή επιβάλλεται χωρίς απολογία. Το υπό διαγραφή μέλος έχει το δικαίωμα να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει εκείνο απαραίτητο, προκειμένου να στηρίξει τη θέση του. Η απόφαση διαγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση ανακαλείται από άλλη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 50% συν ένα των παρόντων μελών αυτής μετά από αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση πέντε τουλάχιστον Ενεργών Μελών, που θα έχει κατατεθεί στο Σύλλογο τριάντα (30) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγ­κληση της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται υποχρεωτικά εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο ΕΚΤΟ

Πόροι του Συλλόγου

Οι πόροι του Συλλόγου αποτελούνται από:

1) Την τακτική εισφορά των μελών που ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ ετησίως.

2) Δωρεές και επιχορηγήσεις, αποτιμητέες σε χρήμα ή μη, χορηγίες (έστω και ως διαφημιστικό σπόνσορινγκ)

3)  Επιχορηγήσεις από την Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοί­κηση 1ου και 2ου βαθμού, Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και την Εκκλησία.

4)  Έσοδα από την κυκλοφορία οποιουδήποτε είδους εντύπου ή μη (π.χ. ηλεκτρονικού μέσου) προσωρινής ή μόνιμης, περιοδικής ή μη, έκδοσης του Συλλόγου, καθώς και τυχόν έσοδα από άλλες συναφείς προς τους σκοπούς του Συλλόγου εκδηλώσεις.

5)  Κάθε άλλος νόμιμος πόρος, όπως κληρονομιές, κληροδοτήματα, εκχωρήσεις δικαιωμάτων ή αντικειμένων, πλειοδοτικών διαγωνισμών ή πώλησης αντικειμένων που ανήκουν, δωρίθηκαν ή παραχωρήθηκαν στο Σύλλογο. Σε περιπτώσεις δωρεών, κληρονομιών, εκχωρήσεων κλπ. το Σύλλογο δύναται να μην τις κάνει αποδεκτές, εφ’ όσον τίθεν­ται υπερβολικοί ή απαράδεκτα δεσμευτικοί όροι προς το Σύλλογο.

6)  Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που μπορεί να προέρχεται από την διορ­γάνωση χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων, λαχειοφόρων αγορών, και λο­ιπά.

7)  Πόροι προερχόμενοι από υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊ­κής Ένωσης ή Εθνικών Προγραμμάτων.

8)  Από τόκους καταθέσεων ταμιευτηρίου και επενδυτικά τραπεζικά προγράμματα χωρίς ρίσκο.

Η αγορά από το Σύλλογο ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας [δηλα­δή από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και πάνω], γίνεται πάντο­τε κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζει το παραπάνω ποσό. Η δωρεά για χάρη των σκοπών του Συλλόγου δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται τη μετατροπή του Συλλόγου σε κερδοσκοπική επιχεί­ρηση ή την καταβολή προμήθειας κατά τη διενέργεια πράξεων της πε­ριουσίας του εκτός αν κάτι τέτοιο είναι συνηθισμένο και αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της σχετικής πράξης.

ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται ετησίως Δω­ρητές, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλ­λογο με ποσά από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευ­ρώ συνολικά, και Ευεργέτες όσοι το ενίσχυσαν με ποσά μεγαλύτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ χωρίς κανενός είδο­υς ανταλλάγματα.

Τα ονόματα ή η εταιρική επωνυμία των Δωρητών και των Ευεργετών του Συλλόγου δημοσιοποιούνται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εκτός αν οι ίδιοι δεν το επιθυμούν και θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους) στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, στο Περιοδικό και τα έντυπα και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται Δωρητών – Ευεργετών, καθώς και στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο ΕΒΔΟΜΟ

Όργανα του Συλλόγου

Τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:

1) Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου

2) Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο

3) Η Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο ΟΓΔΟΟ

Συγκρότηση

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συλλόγου απαρτίζεται από τα ενεργά μέλη του Συλλόγου που έχουν την ιδιότητα αυτή μέχρι και ένα (1) μήνα πριν τη σύγκληση της  Γ.Σ.

Άρθρο ΕΝΑΤΟ

Αρμοδιότητες Γ.Σ.

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου που αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν καταστα­τικό σε άλλα όργανα. Ασκεί τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου και έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί ή να τροποποιεί τις αποφάσεις των οργάνων με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της. Συγκεκριμένα αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γ.Σ. ως ανώτατου οργά­νου του Συλλόγου είναι:

1)  Να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον διοικητικό ή οικονομικό απολο­γισμό του προηγούμενου Οικονομικού έτους και να ψηφίζει τον προϋ­πολογισμό του επόμενου έτους του Διοικητικού Συμβουλίου και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ,Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

2)  Να εκλέγει τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

3)  Να εκλέγει τα Μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4)  Να εκλέγει τους αντιπροσώπους του Συλλόγου για την Ένωση Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Δωδεκανήσου.

5)  Να εκλέγει τους αντιπροσώπους του Συλλόγου για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.)

6)  Να τροποποιεί το καταστατικό του Συλλόγου εφ’ όσον αυτό κρί­νεται απαραίτητο.

7)  Να αποφασίζει για τις πειθαρχικές κυρώσεις – διαγραφές των Με­λών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

8)  Να αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου, για τη διάθεση της περιουσίας του, για τη ρύθμιση τυχόν εκκρεμών υποθέσεων και υποχ­ρεώσεων του, για τον ορισμό ή την αντικατάσταση των εκκαθαριστών.

9)  Να ανακηρύσσει τους Δωρητές και τους Ευεργέτες του Συλλόγου, καθώς και τα Επίτιμα Μέλη.

10)Να εγκρίνει την αγορά από το Σύλλογο ακινήτων ή κινητών σημαν­τικής αξίας (δηλαδή από είκοσι πέντε χιλιάδες – 25.000 – ευρώ και πά­νω), κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το παραπάνω ποσό, ανά­λογα με τις ανάγκες του Συλλόγου.

11)Να αποφασίζει για όποιο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

12)Να αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το κατασ­τατικό.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ

Σύγκλιση

     Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

α) Τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο της έναρξης του ημερολογιακού έτους.

β) Εκτάκτως, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει απαραίτητο, ή μετά από αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον Μελών αυτού.

γ) Εκτάκτως, μετά από αίτηση του 1/5 των Μελών του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γ.Σ..

δ) Εκτάκτως ή τακτικά τόσο για την τροποποίηση των άρθρων του κα­ταστατικού, όσο και για τη διάλυση του Συλλόγου, όπου και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία του 50% τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 99 του Α.Κ.

Η σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. γίνεται μετά από έγγραφη ανακοί­νωση – πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς όλα τα μέλη με ανάρτηση ανακοίνωσης στα γραφεία του Συλλόγου, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γ.Σ., η οποία θα γίνεται γνωστή στα μέλη και με κάθε μέσο επικοινωνίας όπως π.χ. τοπικές εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτά ηλεκτρονικά μηνύ­ματα. Τα Μέλη θα πρέπει να πληροφορούνται για τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ..

Η σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. γίνεται με όμοιο όπως η τακτική Γ.Σ. τρόπο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα προαναφερόμενα, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που θα του ζητηθεί. Αν η Διοίκηση δεν εισακούσει την αίτηση, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη Συνέλευση και ρυθμίζει τα σχετικά με την προεδρία της.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) των ενεργών μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ., τότε συγκα­λείται νέα Γ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες με τα ίδια θέματα και η οποία, άσχετα με τον αριθμό των παρόντων μελών βρίσκεται σε απαρτία, εκτός από τις περιπτώσεις ειδικής απαρτίας τις οποίες ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Αποφάσεις

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των με­λών που είναι παρόντα, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Νόμος ή το καταστατικό ορίζουν διαφορετικά, με ανάταση του χεριού ή με οποιο­δήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα αμφισβητηθεί, διενεργείται κα­ταμέτρηση.

Όταν πρόκειται για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφο­ρία μόνο εάν ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος.

Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός αν τα μέλη που είναι παρόντα στη Γ.Σ. δεχτούν τη συζήτηση για το θέμα αυτό και τα μισά τουλάχιστον από τα ενεργά μέλη δεχτούν να αποφασίσουν για το θέμα αυτό.

Στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός από τα ενεργά μέλη, μπορούν να παρευρίσκονται τα επίτιμα μέλη, τα αρωγά μέλη, τα προστατευόμενα μέλη και τα ανενεργά μέλη καθώς και οι δωρητές και οι ευεργέτες, μόνο με δικαίωμα λόγου. Την ώρα των ψηφοφοριών τα επίτιμα, τα αρωγά, τα προστατευόμενα και τα ανενεργά μέλη, οι δωρητές και οι ευεργέτες αποχωρούν απ’ την αίθουσα.

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ακυρωθεί αν την ώρα της ψηφοφορίας παραβρέθηκαν άτομα που δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, την απόφαση λαμβάνει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση άρνησης ψήφου ή «λευκής ψήφου», οι περιπτώσεις αυτές δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψη­φίας, παρ’ ότι έχουν καταμετρηθεί για το σχηματισμό απαρτίας.

Για απόφαση ή ψήφισμα καταδικαστικό, με έννοια μομφής, κατά Μέλους ή Οργάνου του Συλλόγου, σε περίπτωση ανώνυμης καταγγε­λίας, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, ενώ σε πε­ρίπτωση επώνυμης καταγγελίας, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της Γ.Σ.

Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εκλογή Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων για τον σύνδεσμο Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Δωδεκανήσου και αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.
 2. Οριστικής αποβολής μέλους του Συλλόγου.
 3. Παύσης του Προέδρου ή Μέλους του Δ.Σ..
 4. Έγκρισης διοικητικού ή οικονομικού απολογισμού, καθώς επί­σης και οικονομικού προϋπολογισμού.

Άρθρο ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Εργασίες

Μόλις διαπιστωθεί απαρτία από το Δ.Σ. με την έναρξη της Γ.Σ., εκλέγεται τριμελές Προεδρείο, Πρόεδρος, Γραμματέας και μέλος. Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου δεν μπορεί να εκλεγεί στο Προεδρείο της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προεδρεύει και διευθύνει τη Γ.Σ., δί­νει το λόγο σε όσους τον ζητούν κατά σειρά και τον αφαιρεί από τους ομιλούντες που παρεκτρέπονται ή από τους αδικαιολόγητα μακρηγορούντες, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της Γ.Σ., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήπο­τε συνέλευση είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές ή αντεγ­κλήσεις.

Σε περίπτωση διακοπής της Γ.Σ., για τους λόγους που προανα­φέρθηκαν ή ακόμη λόγω παρόδου της ώρας, για την προσαγωγή στοιχε­ίων ή για την εξακρίβωση θέματος, πρέπει να ορίζεται άμεσα η ημέρα, η ώρα και ο τόπος συνέχισης της Γ.Σ. και η συνέλευση αυτή θα θεωρεί­ται ως συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίας, ως ένα σύνολο με αυτή. Σε κάθε τέτοια Γ.Σ. δεν επανεξετάζεται η απαρτία.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου και την ανάληψη των καθη­κόντων του, οι εργασίες της Γ.Σ., εξελίσσονται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ανάγνωση θεμάτων ημερήσιας διάταξης και τυχόν προσθήκες σύμφωνα με προτάσεις των μελών, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 11 του παρόντος.

β) Εισήγηση για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης.

γ) Ερωτήσεις επί της εισήγησης και προτάσεις επί του θέματος.

δ) Συζήτηση επί των εισηγήσεων με τοποθετήσεις των ομιλητών κατά τη σειρά που ζήτησαν το λόγο.

ε) Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, γίνεται η δευτερολογία του εισηγητή.

στ) Τέλος λαμβάνει χώρα η ψηφοφορία επί των προτάσεων. Κάθε πρόταση ψηφίζεται ξεχωριστά, τηρώντας τη σειρά με την οποία συζη­τήθηκαν. Αν σχηματισθεί απόλυτη πλειοψηφία υπέρ της πρότασης προς ψήφιση, τότε θεωρείται ότι ελήφθη απόφαση, παύει η διαδικασία για το συγκεκριμένο θέμα και προχωρά η ψηφοφορία για τις υπόλοιπες προ­τάσεις με τον ίδιο τρόπο. Η σωστή τήρηση της παραπάνω διαδικαστικής λειτουργίας της συνέλευσης είναι έργο του Προεδρείου της, αλλά και ευθύνη όλων των Μελών που λαμβάνουν μέρος σ’ αυτή.

Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφονται απ’ το προεδρείο της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Αρχαιρεσίες – Εφορευτική Επιτροπή

     Κάθε δύο (2) χρόνια, αφού εξαντλήσει τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ., αποφασίζει αν θα πραγματοποιήσει τις αρχαιρεσίες την ίδια μέρα ή σε επόμενο χρονικό διάστημα για την α­νάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, την Ένωση Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Δωδεκανήσου, της Πανελλήνιας Ομοσπον­δίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών καθώς & αντιπροσώπων για τυχόν άλλες οργανώσεις που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας. Η ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών αποφασίζεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα Τριμελούς Εφορευ­τικής Επιτροπής που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία Ε­φορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της. Κατά την εκλογή της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται και ένας αναπληρωματι­κός για την αναπλήρωση τακτικού μέλους σε περίπτωση ανωτέρας βί­ας. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υ­ποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, την Ένωση Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Δωδεκανήσου και την Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και άλλες Οργανώσεις, δεν έχει αιμοδοτή­σει, τουλάχιστον μια φορά τους τελευταίους δέκα οκτώ μήνες (18), η υποψηφιότητα του απορρίπτεται εκτός και αν ήταν Εθελοντής Αιμο­δότης και δεν του επιτρέπεται, για λόγους υγείας να αιμοδοτήσει και εφόσον προσκομίσει ιατρικό έγγραφο από Κρατικό Νοσοκομείο.

Επίσης δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβού­λιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, την Ένωση Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Δωδεκανήσου (Ένωση Σ.Ε.Α.Δ.) και την Π.Ο.Σ.Ε.Α όσοι δεν είναι Εθελον­τές Αιμοδότες και όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Στη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του υποχρεωτικά παραιτείται και αν έχει εκλεγεί.

Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει το ψηφοδέλτιο με αλφαβητι­κή σειρά, ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Γενική Συνέ­λευση, αναρτά το ψηφοδέλτιο στο χώρο της συνεδρίασης, πριν την έ­ναρξη της ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, με βάση των κατά­λογο των υποψηφίων που έχει συντάξει το Δ.Σ. (σύμφωνα με τις δη­λώσεις υποψηφιότητας και τα οριζόμενα κατωτέρω στο παρόν άρθρο) και του έχει παραδώσει ο Γενικός Γραμματέας, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ανακοινώνει τις υποψηφιότητες για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή, την Ένωση Σ.Ε.Α.Δ. και την ΠΟΣΕΑ.

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την καταλληλότητα της κάλπης, ελέγχει αν είναι κενή πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.

Κάθε υποψήφιος για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή, την Ένωση Σ.Ε.Α.Δ. και την Π.Ο.Σ.Ε.Α πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την εκλογή του . Οι υποψήφιοι για μέλη του Διοικη­τικού   Συμβουλίου,   της   Ελεγκτικής   Επιτροπής,   της Ένωσης Σ.Ε.Α.Δ. και της Π.Ο.Σ.Ε.Α, καταθέτουν έγγραφη αίτηση στο Διοικη­τικό Συμβούλιο το αργότερο δύο ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. Στην αίτηση αναγράφεται όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερο­μηνία τελευταίας αιμοδοσίας, επιθυμία για υποψηφιότητα στο Διοικη­τικό Συμβούλιο, στην Ελεγκτική Επιτροπή, στην Ένωση Σ.Ε.Α.Δ. και την ΠΟΣΕΑ.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου α­ναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σ.Ε.Α.Δ και την Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Υποψηφιότητα στο Δ.Σ. και στην Ελεγκτική Επιτροπή ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν επιτρέπεται υποψηφιότητα του ίδιου Μέλους ταυτόχρονα στην Εξελεγκτική Επιτροπή, στην Ένωση και την ΠΟΣΕΑ.

Το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο όταν είναι ομοιόμορφο, δεν έχει διαφοροποιήσεις ή διακριτικά γνωρίσματα κα γενικά αλλοιώσεις, ση­μάδια, κατατμήσεις (εκτός αυτών που οφείλονται στην αποσφράγιση τους) και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου.

Το κάθε μέλος βάζει μέχρι επτά (7) σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση εκλογής αντιπροσώπων για συμμετοχή σε άλλες οργανώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ένωση και την Π.Ο.Σ.Ε.Α., βάζει τόσους σταυρούς, όσοι είναι οι αντιπρόσωποι που θα εκλεγούν.

Το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο όταν ο σταυρός τίθεται από την αριστερή πλευρά των ονομάτων των υποψηφίων .

Το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο αν ο σταυρός έχει τεθεί με μπλε στυλό (ανοιχτού ή σκούρου χρώματος) .

Το κάθε μέλος παίρνει ένα ψηφοδέλτιο και το φάκελο που μο­νογράφει και σφραγίζει, εκείνη την ώρα ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, πριν μπει στο παραβάν.

Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και ρίχνεται στην κάλπη υπό την εποπτεία της Εφορευ­τικής Επιτροπής.

Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυ­τότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου Δημόσιας Αρχής.

Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οπο­ίο γράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του Μέλους. Ταυτόχρονα διαγράφει τον ψηφίσαντα απ’ την κατάσταση των μελών.

Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τα ενεργά Μέλη που πα­ρευρίσκεται ή με την παρέλευση του ωραρίου που έχει καθορίσει το Δ.Σ. και η Εφορευτική Επιτροπή, αυτή κηρύσσει τη λήξη της ψηφο­φορίας, κλείνει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας με πρακτικό που υπογρά­φεται απ’ τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Κατόπιν ανοίγεται η κάλπη και γίνεται η καταμέτρηση των φακέ­λων. Αν οι φάκελοι είναι περισσότεροι απ’ αυτούς που ψήφισαν τότε καταστρέφονται τυχαία τόσοι φάκελοι όσοι είναι περισσότεροι απ’ το­υς γραμμένους που ψήφισαν, αφού πρώτα ελεγχθεί αν όλοι οι φάκελοι που βρέθηκαν στην κάλπη είναι μονογραμμένοι και σφραγισμένοι απ’ τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Αν οι φάκελοι είναι λιγότεροι απ’ όσους ψήφισαν τότε η κατα­μέτρηση συνεχίζεται με τους φακέλους που βρέθηκαν και τα αποτε­λέσματα είναι έγκυρα.

Μετά την καταμέτρηση των φακέλων ακολουθεί το άνοιγμα τους και η διαλογή των ψηφοδελτίων. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο διαλογής ψηφοδελτίων. Το κάθε ψηφοδέλτιο παίρνει αύξοντα αριθμό, αναγράφεται ο α­ριθμός των σταυρών που έχει. Ο Πρόεδρος μονογράφει δίπλα από τον αριθμό των σταυρών του ψηφοδελτίου.

Η ακυρότητα ψηφοδελτίου κρίνεται με απόφαση της Εφορευτι­κής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων περί εκλογής Βουλευτών.

Τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν εξετάζονται εκείνη την ώρα και είτε γίνονται αποδεκτές είτε απορρίπτονται. Οι ενστάσεις αυτές καταχωρούνται στο πρακτικό των αρχαιρεσι­ών και η απόρριψη ή η αποδοχή τους αναφέρεται αιτιολογημένα.

Κατά την ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων δικαιούν­ται να παρίστανται οι υποψήφιοι, χωρίς όμως να παρακωλύουν την δι­αδικασία.

Μετά την διαλογή η Εφορευτική Επιτροπή, συντάσσει και υ­πογράφει το σχετικό Πρωτόκολλο διαλογής ψήφων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, προβαίνει στην ανάδειξη των Τακτικών και Αναπληρω­ματικών Μελών του Δ.Σ., της Ένωσης Σ.Ε.Α.Δ, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων της Π.Ο.Σ.Ε.Α. με πράξη της, όπου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με τη σειρά της εκλογής το­υς, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών που έλαβε ο καθένας. Επιτυ­χόντες είναι αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι επτά (7) πλειοψηφήσαντες ως τακτικοί και όλοι οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί, με τη σειρά του αριθμού των σταυρών που έλαβαν, για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι πρώτοι τρεις (3) πλειοψηφήσαντες ως τακτικοί και όλοι οι υπόλοιποι ως αναπληρωματι­κοί και για την Ένωση και την Π.Ο.Σ.Ε.Α. όσοι είναι οι αντιπρόσω­ποι και όλοι οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί.

Σε περίπτωση ισοψηφίας είτε των Τακτικών, είτε των Αναπλη­ρωματικών Μελών, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει παρουσία των ισοψηφησάντων σε κλήρωση.

Το εκλογικό υλικό, μαζί με το πρακτικό υπογεγραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, παραδίνεται στο πλειοψηφείσαν μέλος του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ορισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Μέλη του Συλλόγου που έχουν τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται από το καταστατικό για τους υποψηφίους των Οργάνων, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Τα αναπληρωματικά μέλη, με την σειρά επιτυχίας τους, αναπλη­ρώνουν τα μέλη του Δ.Σ που παραιτούνται ή διαγράφονται πριν από τη λήξη της θητείας τους ή συμπληρώνουν τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες θα προκύψουν μετά από τροποποίηση του κα­ταστατικού ή λόγω θανάτου, αντικατάστασης μέλους κλπ.

Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες τότε το Δ.Σ. λειτουργεί με λιγότε­ρα μέλη. Αν τα μέλη του Δ.Σ. μείνουν λιγότερα από πέντε (5) τότε καλε­ίται έκτακτη Γενική Συνέλευση για συμπλήρωση του Δ.Σ. και εκλογή τουλάχιστον τριών (3) αναπληρωματικών μελών.

Τα Μέλη του Δ.Σ μετά από πρόσκληση του πλειοψηφείσαντος Συμβούλου συγκροτούνται σε σώμα, εντός επτά (7) ημερών, και εκλέγο­υν τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέ­α, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Ταμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διο­ικητικό Συμβούλιο, τα βιβλία, στοιχεία, σφραγίδα και λοιπά πράγματα του Σωματείου, με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, που συντάσσεται στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.. Η παράλειψη της ως άνω διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής, συνιστά μεν παράβαση των οριζομένων στο καταστατικό καθηκόντων του α­περχόμενου Δ.Σ., δεν παρακωλύει ωστόσο την ανάληψη της διοίκησης από το νέο Δ.Σ., που μπορεί να ενεργεί με τη χρήση νέων τέτοιων στο­ιχείων, αφού κάνει σχετική μνεία, για την παράλειψη αυτή, στο νέο Βιβλίο Πρακτικών.

Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) Τακτικά Μέλη που μοιράζονται τα αξιώματα όπως αυτά προαναφέρθηκαν και τα Αναπληρωματικά Μέλη που δεν έχουν ανάμειξη στις εργασίες του Δ.Σ..

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής, δεν μπορεί να παραταθεί περισ­σότερο από τρεις (3) επιπλέον μήνες και μόνο σε περίπτωση σημαντι­κών λόγων, δικαιολογημένης ή απρόβλεπτης καθυστέρησης στη διε­ξαγωγή και πέρατος των αρχαιρεσιών και λήγει αμέσως μετά τις αρχα­ιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ..

Σε περίπτωση ανάκλησης μερικών ή όλων από τα μέλη του Δ.Σ., τα νέα μέλη αναλαμβάνουν άμεσα τον διορισμό τους, συνεχίζουν τη θητεία των αντικατασταθέντων και λήγει η θητεία τους με τη συμπλή­ρωση του χρόνου της θητείας των αντικατασταθέντων.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, για να συμ­μετάσχει σε Δημοτικές, Περιφερειακές ή Βουλευτικές εκλογές, θα πρέπει να παραιτηθεί από μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου για να μην δι­αταραχθεί η λειτουργία του.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Αρμοδιότητες

Το Δ.Σ. υπό την επιφύλαξη των ορισμών του Νόμου και του πα­ρόντος Καταστατικού (κυρίως στα άρθρα 8, 9, 23), έχει τις ε­ξής αρμοδιότητες:

 1. Διοικεί και μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
 2. Διαχειρίζεται τα συμφέροντα, πόρους, περιουσία και μέσα του Συλ­λόγου (μέχρι το εκάστοτε ορισμένο ποσό), συντάσσει τον οικονομικό προϋπολογισμό, τον διοικητικό προγραμματισμό καθώς επίσης και τον οικονομικό ή διοικητικό απολογισμό και τους υποβάλει προς έγ­κριση στη Γ.Σ.
 3. Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ..
 4. Μεριμνά για την τήρηση του παρόντος Καταστατικού.
 5. Εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις εγγραφής νέων Μελών.
 6. Αποφασίζει για τις πειθαρχικές κυρώσεις κατά των Μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.
 7. Συγκροτεί, ελέγχει και αντικαθιστά, όταν είναι αναγκαίο, ομάδες, επιτροπές κλπ., για τη μελέτη και την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου (συγκεκριμενοποιώντας τους στόχους κάθε ομάδας).
 8. Συγκαλεί τη Γ.Σ. των Μελών του Συλλόγου και συντάσσει τα θέμα­τα ημερήσιας διάταξης.
 9. Καταρτίζει την κάθε είδους σύμβαση που αφορά το Σύλλογο, στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου.
 10. Με την επιφύλαξη των άρθρων 18 έως 23 του παρόντος αναθέτει στον Πρόεδρο Δ.Σ., σε μέλη Δ.Σ. και σε συνεργάτες, ομάδες Μελών ή μη, καθήκοντα, αρμοδιότητες και έργα στα πλαίσια των σκοπών, των στόχων και των αναγκών του Συλλόγου.
 11. Επιβλέπει και ελέγχει το αντικείμενο και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών.
 12. Επιβλέπει τη δημιουργία τμημάτων (ομάδων) Αιμοδοσίας σε Φο­ρείς καθώς επίσης και στους Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού.
 13. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ή πράξη που του έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.
 14. ‘Έχει αρμοδιότητα σε οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν έχει ανατεθεί ρητά από τη Γ.Σ. σε άλλο Όργανο του Συλλόγου και δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.. Όποτε δε στο παρόν γίνεται αναφορά στο Σύλλογο ή σε απόφαση του Συλλόγου δίχως ειδική ανα­φορά σε Όργανο, εννοείται το Δ.Σ., κατά τη λειτουργία του, όπως προβλέπεται στο παρόν.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Λειτουργία

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς μεν τουλάχισ­τον μία φορά τον μήνα στην έδρα του, με την πρόσκληση του Προέδ­ρου, εκτός αν κάτι άλλο κατ’ εξαίρεση ορισθεί στην οικεία πρόσκληση και δεν προκαλεί υπέρμετρη επιβάρυνση ή επαχθές κώλυμα στα μέλη του Δ.Σ.. Εκτάκτως συνεδριάζει αν παραστεί ανάγκη, ή αν θεωρήσει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή τρία (3) τουλάχιστον Μέλη του Συμβουλίου, τα οποία υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. δια του Γενικού Γραμματέα του με τα προς συζήτηση θέματα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
 2. Η πρόσκληση των Μελών του Δ.Σ. για συνεδρίαση γίνεται με τηλεγράφημα, συστημένη επιστολή, email, fax, τηλεφωνικά, γραπτό μήνυμα (sms) κλπ με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, το αργότερο μέχρι τη δωδέκατη (12η) μεσημβρινή ώρα της προηγούμενης ημέρας από αυτή της συνεδρίασης, ενημερώνοντας συγχρόνως τα μέλη για τα θέματα προς συζήτηση. Οι διατυπώσεις αυτές και οι όροι συζήτησης μπορούν να παραληφθούν εάν παρευρεθούν όλα τα μέλη και δεν δια­φωνήσουν.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα μέλη του και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερή­σιας διάταξης. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβά­νεται μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θεωρείται ότι τα μέλη που απείχαν για τρεις (3) συνεχόμενες συνεδρίες (είτε αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε όχι), έχουν παραιτηθεί, οπότε καλούνται οι αναπληρωματικοί οι οποίοι καθίστανται πλέον τακτικά μέλη. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει πλέον δυνατότη­τα αναπλήρωσης (και υπό την έννοια του άρθρου 17 παρ. 10 του πα­ρόντος), ή παραιτήθηκαν ή παραιτηθούν τα μέλη κλπ., θεωρείται ότι υπάρχει αδυναμία διοίκησης και με την πάροδο της τελευταίας ημέρας του μηνός που δεν έγινε νόμιμη συνεδρίαση του Δ.Σ., λογίζεται ότι δεν υφίσταται πλέον διοίκηση και η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει αυτή, Γ.Σ. για αρχαιρεσίες με πρόσκληση που πρέπει να απευθύνει στα Μέλη εντός του επικείμενου μηνός, οι δε αρχαιρεσί­ες πρέπει να γίνουν το αργότερο εντός του μηνός αυτού, τηρουμένων ανάλογα των ορισμών για τη σύγκληση της Γ.Σ.. Αν οτιδήποτε από αυτά δε γίνει, εφαρμόζεται πλέον η ρύθμιση του άρθρου 17 παρ. 10 του παρόντος. Άλλως, οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει από τον Πρό­εδρο Πρωτοδικών το διορισμό προσωρινής διοίκησης για να διενεργή­σει αρχαιρεσίες και να αντιμετωπίσει τα άμεσα επείγοντα και τρέχοντα ζητήματα του Συλλόγου.
 4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή Προεδ­ρεύοντος μέλους.
 5. Αποφάσεις που λαμβάνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ., αναθεωρούνται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ.. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεσμεύουν και τα επόμενα Δ.Σ. όταν αυτές οι αποφάσεις έχουν επικυρωθεί από τη Γ.Σ.. Αναίρεση ή τροποποίηση των αποφάσεων αυ­τών γίνεται μόνο με απόφαση και επικύρωση της Γ.Σ..
 6. Για τις αποφάσεις του Δ.Σ., στην περίπτωση διαγραφής Μέλο­υς του Συλλόγου, ή έκπτωσης – αποβολής μέλους του Δ.Σ., απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία όλων των λοιπών μελών του Δ.Σ. (δηλαδή πλέον του 1/2 των υπολοίπων).
 7. Στην περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος του α­ξιώματος του με απόφαση του Δ.Σ., με τη συνήθη πλειοψηφία.
 8. Κάθε μέλος του Δ.Σ. σε Τακτική ή σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Οργάνου, μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση εκτός ημερή­σιας διάταξης, τα οποία συζητούνται κατόπιν εγκρίσεως του Οργάνου.
 9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να παρίσταται ο­ποιοδήποτε Μέλος του Σωματείου, χωρίς δικαίωμα λόγου, ψήφου ή οποιασδήποτε παρέμβασης, εκτός αν κληθεί προς τούτο από το Δ.Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί να καλέσει και να επιτρέψει τη συμμετοχή και το λόγο σε οποιοδήποτε Μέλος, ιδιαίτερα σε υπεύθυνους Ομάδων Εργασίας, ή σε τρίτους (στελέχη, συμβούλους, συνεργάτες κλπ.), μετά από σύμφω­νη γνώμη του Προέδρου ή του Οργάνου γενικά. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση του Δ.Σ. να αποβάλλει αυτούς που ενοχλούν.
 10. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ανικανότητας προς παροχή υπηρεσιών, θανάτου, παραίτησης, παύσης ή έκπτωσης του Προέδρου, το Δ.Σ. συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το λόγο σε συνεδρίαση το πολύ μέσα σε δέκα (10) ημέρες και εκλέγει μεταξύ των υπολοίπων Μελών του το νέο Πρόεδρο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτω­ση μερικής ή ολικής ανικανότητας προς παροχή υπηρεσιών, θανάτου, παραίτησης, παύσης ή έκπτωσης κατόχου ενός από τα άλλα αξιώματα. Στις οποιεσδήποτε περιπτώσεις ρητής ή λογιζόμενης παραίτησης ή αποχώρησης από το Δ.Σ. ή μακροχρόνιας αδικαιολόγητης απουσίας (δηλαδή σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις) Τακτικού Μέλους του Δ.Σ., καλείται προς αναπλήρωση του το πρώτο κατά σειρά ψήφων στις αρχαιρεσίες Αναπληρωματικό Μέλος του Οργάνου κ.ο.κ.. Σε περίπ­τωση εξάντλησης των αναπληρωματικών και εάν είναι αδύνατη η λει­τουργία του Δ.Σ. (όπως και οποιουδήποτε άλλου Οργάνου), τότε με μέριμνα κατ’ αρχήν της Εξελεγκτικής Επιτροπής (όταν πρόκειται για το Δ.Σ. ή του Δ.Σ. όταν πρόκειται για την Ε.Ε.) συγκαλείται Γ.Σ. για να αναπληρωθούν οι κενές θέσεις του Οργάνου για τον υπόλοιπο χρό­νο θητείας του και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για αρχαιρεσίες που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό περί του Οργάνου αυτού. Εάν δεν τηρηθεί ούτε και αυτή η διαδικασία τότε, με μέριμνα οποιου­δήποτε από τα εναπομείναντα Μέλη του Δ.Σ. ή τριών (3) τουλάχιστον Μελών του Συλλόγου γίνεται η σύγκληση της Γ.Σ.. Εάν και πάλι δεν γίνει ούτε αυτό τότε διορίζεται προσωρινή Διοίκηση από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του Συλλόγου, η οποία έχει ως αντικείμενο τη σύγκληση της Γ.Σ. προκειμένου να οδηγηθεί το Σύλλογο σε αρχαιρε­σίες.
 11. Στις περιπτώσεις έκπτωσης, παραίτησης κλπ. ενός ή περισσό­τερων Μελών του Δ.Σ. από τα αξιώματα τους σ’ αυτό, όχι όμως από την ιδιότητα τους ως Μέλη του Δ.Σ., τότε γίνεται ανασύνθεση των Μελών από τα ίδια Μέλη με μυστική ψηφοφορία και σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων κατά το παρόν εντός δέκα (10) ημερών, τότε αυτοδίκαια, λογίζονται ως αναλαμβάνο­υν τα αξιώματα των άρθρων 19 έως 23 του παρόντος, οι εκλεγέντες ως Μέλη του Δ.Σ. με βάση τη σειρά εκλογής τους , αντίστοιχα προς τη σειρά που τα αξιώματα αυτά τίθενται στο παρόν καταστατικό (Πρόεδ­ρος λογίζεται ο πλειοψηφών, Αντιπρόεδρος ο επόμενος σε αριθμό ψή­φων κ.ο.κ.).
 12. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καταχωρούνται συνοπτικά στα πρακτικά και δύναται αυτά να μαγνη­τοφωνούνται συγχρόνως. Τα πρακτικά φέρουν ημερομηνία και αριθ­μό, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών (πράξεων) του Δ.Σ., που τηρείται γι’ αυτό το λόγο και υπογράφονται – επικυρώνονται από όλα τα Μέλη που είναι παρόντα στη συνεδρίαση του Δ.Σ.. Εάν αρνηθεί ή αδυνατεί να υπογράψει, αρκεί να μνημονευθεί αυτό και να υπογραφεί από τους υπόλοιπους. Τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά αριθμούνται, χρονολογούνται και φυλάσσονται σε αρχείο από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, εφόσον αυτά δεν επικυρώθηκαν κατά τη στιγμή εκείνη.
 13. Έξοδα παράστασης του Προέδρου, Μέλους του Δ.Σ., άλλων Οργάνων και εντολοδόχων ή εντεταλμένων του Συλλόγου για τους σκοπούς του, καλύπτονται από το Σύλλογο με την προσκόμιση αποδε­ίξεων, μπορούν δε να προκαταβληθούν (προϋπολογιστικά) με απόφα­ση του Προέδρου του Δ.Σ. και τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία.
 14. Κανένα Μέλος του Δ.Σ. δεν έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί ή να κάνει χρήση του ονόματος του Συλλόγου, σε οποιαδήποτε εκδή­λωση, με οποιονδήποτε τρόπο, εάν δεν τηρούνται οι όροι του παρόν­τος καταστατικού και δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από το Δ.Σ., ή από τον Πρόεδρο του σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
 15. Κάθε Μέλος του Δ.Σ., αλλά και κάθε Οργάνου του Συλλόγου, έχει πρωταρχική υποχρέωση να ενεργεί με σεβασμό στην αρχή της συλλογικότητας του Οργάνου και να ενεργεί στο πλαίσιο της συλλογι­κής ευθύνης του Οργάνου με βάση το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις των Οργάνων του Συλλόγου. Το κάθε Μέλος ασκεί τις αρμοδιότητες που ρητά του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, γενικά ή ειδικά, στο πλαίσιο του Νόμου, των σκοπών και των συνηθισμένων πρακτικών και μέσων του Συλλόγου. Στις περιπ­τώσεις που τηρούνται καλόπιστα οι όροι αυτοί, η ευθύνη από τις πρά­ξεις του Μέλους του Οργάνου, βαρύνει συλλογικά το Όργανο, αδιά­φορα από τη θέση και τα μέτρα που αυτό μπορεί να πάρει (κατά την εσωτερική του λειτουργία) απέναντι στο Μέλος του. Σε περίπτωση όμως που το Μέλος ενεργεί έξω ή κατά παράβαση των ανωτέρω όρων, το μέλος ευθύνεται προσωπικά και μόνο, τόσο απέναντι στο Όργανο, όσο και απέναντι στο Σύλλογο. Το Μέλος αυτό υποχρεούται στην α­ποκατάσταση κάθε ζημίας υλικής ή ηθικής του Συλλόγου ή των Με­λών του και είναι υπόλογο απέναντι στα υπόλοιπα Μέλη του Οργάνου, στο κάθε Μέλος του Συλλόγου και βέβαια απέναντι στο Σύλλογο ως σύνολο. Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση αυτή συνιστά λόγο ακόμη και έκπτωσης του Μέλους από το Όργανο. Σε περίπτωση υποτροπής θεω­ρείται λόγος διαγραφής του Μέλους από το Σύλλογο. Ρητά ορίζεται ότι σε τέτοια περίπτωση επιτρέπεται και επιβάλλεται η δημοσίευση, η ανακοίνωση και ο σχολιασμός της συμπεριφοράς του Μέλους του Ορ­γάνου και της αντιμετώπισης του.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1)  Προεδρεύει, διευθύνει, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδ­ριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και μπορεί να διακό­ψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνεδρίαση η οποία είναι θορυβώδης και στην οποία απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις. Επίσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. και τη διευθύνει μέχρι τη στιγμή της εκλογής του Προεδρείου.

2)  Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων, Δημόσιων Υπη­ρεσιών και κάθε άλλης αρχής. Κάνει όλες τις συναλλαγές με τρίτους, υπογράφει με τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα οι­κονομικού περιεχομένου όπως συμβόλαια, γραμμάτια εισπράξεων, εν­τάλματα πληρωμών, συμβάσεις προσωπικού, καταστάσεις μισθοδοσίας, αξιόγραφα, δανειοληπτικές συμβάσεις κλπ.. Ακόμη εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον όλων των Κρατικών ή άλλων Οργανώσεων, Εθνικών και Διεθνών, όπως και ενώπιον τρίτων για όλα τα θέματα.

3)  Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., φροντίζει για την πιστή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, όπως την αλληλογραφία, τα διοικητικά έγγραφα, τις προσ­κλήσεις, τα αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και κάθε άλλου Οργάνου ή Ομάδας Εργασίας και γενικά όλα εκείνα τα έγγραφα για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί ειδική αρμοδιότητα άλλου ή υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτή.

4)  Προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την προώθηση των συμφερόντων του Συλλόγου και εισηγείται τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, που αφορά στην πρόοδο του Συλλόγου ή στην υλοποίηση του σκοπού του.

5) Καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις συζητήσεις.

6) Με ειδική κάθε φορά εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. προσλαμβάνει ή απολύει συνεργάτες του Συλλόγου.

7)  Προεδρεύει στη συντακτική επιτροπή των υπό έκδοση εντύπων, δια­τηρώντας το δικαίωμα του να αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή σε άλλο Μέλος του Δ.Σ., κατά προτίμηση στους Αντιπροέδρους.

8)  Εκτελεί ή διεκπεραιώνει κάθε άλλο έργο που ανατίθεται σ’ αυτόν από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό, το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ., από τη συνήθη πρακτική εφ’ όσον δεν έχει ανατεθεί σε άλλο μέλος ή Όργανο.

Ο Πρόεδρος μπορεί για λογαριασμό του Δ.Σ., μετά από εξου­σιοδότηση, να υποβάλλει την ομαδική του παραίτηση σε Γ.Σ. που συγ­κλήθηκε γι’ αυτό το λόγο, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, η οποία απο­φασίζει για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης του Δ.Σ.. Σε περίπτωση αποδοχής της παραίτησης, ορίζεται άμεσα νέα Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ.. Το παραιτηθέν Δ.Σ. παραμένει σε λειτουργία μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ.. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. δεν κάνει αποδεκτή την παραί­τηση, θεωρείται ότι αυτή δεν υποβλήθηκε και δεν μπορεί να κατατεθεί νέα παραίτηση (ατομικά ή συλλογικά) πριν περάσουν δύο (2) πλήρεις μήνες.

Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπ­ληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτεί ή αναθέτει σε άλλο Μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο, τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου έργου ή εντολής. Επίσης α­ναθέτει σε Δικηγόρο, Οικονομολόγο — Λογιστή ή τεχνικό επιστήμονα κλπ., την υποστήριξη αντίστοιχων υποθέσεων του Συλλόγου, παράσ­ταση εν ονόματι του και εκπροσώπηση ή αντιπροσώπευση του στο πλαίσιο του Νόμου και των λοιπών ορισμών και σκοπών του παρόν­τος, ενώπιον κάθε Αρχής και Φορέα (Εθνικού, Διεθνή κλπ.).

Ακόμη δύναται να μεταφέρει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του σε μέλος του Δ.Σ.. Τούτο γίνεται μόνο εγγράφως, καθορίζοντας ταυτόχ­ρονα και τη χρονική διάρκεια της εξουσιοδότησης.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα του. Απόντος ή κωλυομένου του Α’ Αντιπροέδρου τότε καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η λήψη πρωτοβουλιών και ενεργειών από τους Αντιπροέδρους σε περίπτωση που υφίσταται και μπορεί να ενεργεί ο Πρόεδρος, εκτός εάν αυτός χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση προς έναν από τους δύο Αντιπροέδρους. Κατ’ εξαίρε­ση και μόνο σε επείγουσα περίπτωση και απόντος ή κωλύματος του Προέδρου, μπορεί ο Α’ Αντιπρόεδρος ή ο Β’ Αντιπρόεδρος – όπως ο­ρίζεται παραπάνω – να ενεργήσει, με τη ρητή συγκατάθεση του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα.

Οι Αντιπρόεδροι έχουν την ευθύνη επίβλεψης της λειτουργίας των λοιπών Οργάνων, των επιτροπών και ομάδων εργασίας του Συλλόγου.

Ειδικά ο Β’ Αντιπρόεδρος έχει την ευθύνη και την επίβλεψη ό­λων των οικονομικών θεμάτων και των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των Αντιπροέδρων, η θέση τους αναπληρώνεται από το Γενικό Γραμματέα και σε κώλυμα και αυ­τού ένα από τα Μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται ειδικά γι’ αυτό το λόγο.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη του γραφείου και της Γραμ­ματείας και φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα του Συλλόγου.

Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδ­ριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. καθώς και όλα τα έγγραφα του Συλλόγο­υ, όπως προαναφέρεται και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο την ημερη­σία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

Τηρεί το βιβλίο αλληλογραφίας και φροντίζει για την αλληλογραφία του Συλλόγου και τις τυπικές δημόσιες κοινωνικές σχέσεις του σε συμ­φωνία με τον Πρόεδρο και συνεργασία με τους Αντιπροέδρους.

Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

Τηρεί και ενημερώνει το Βιβλίο Μητρώου Μελών.

Τηρεί όλα τα απαραίτητα Βιβλία.

Κρατά επαφή με όλα τα Μέλη του Συλλόγου.

Καθορίζει και επιβλέπει την καθημερινή λειτουργία του Οργάνου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο.

Υποβάλλει αναφορές για τη λειτουργία και τις εργασίες του Συλλόγου.

     Τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αναπ­ληρώνει ο αναπληρωτής γραμματέας.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας συνεργάζεται με το Γενικό Γραμ­ματέα, τον βοηθάει στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπ­ληρώνει αν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο.

Επίσης παραλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου και τηρεί και ενημερώνει το Βιβλίο Μητρώου και Απογραφής Περιουσια­κών Στοιχείων.

Κάθε έτος διενεργεί απογραφή των περιουσιακών στοιχείων.

Είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Δ.Σ κάθε καταστροφή ή απώλεια περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου.

Εκτελεί όποιο άλλο έργο του ανατεθεί από τα Όργανα του Συλ­λόγου ή ειδικά από τον Πρόεδρο.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου, τηρεί όλα τα διαχειριστι­κά Βιβλία και στοιχεία του Συλλόγου, συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα όλα τα οικονομικού περιεχομένου έγγραφα καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την οικονομική διαχείρι­ση.

Εισπράττει με διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, τις συνδρομές των Μελών, τις εθελοντικές προσφορές των Μελών, των Δωρητών, των Ευεργετών και φίλων του Συλλόγου καθώς και όλα τα έσοδα από όπου και αν προέρχονται.

Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. υπογραμμένα από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και έχουν σφραγιστεί με τη σφραγίδα του Συλλόγου και συνοδεύεται απαραίτητα με εξοφλη­τική απόδειξη του δικαιούχου.

Στο τέλος του ημερολογιακού έτους υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης, βάσει του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και της περιουσίας του Συλλόγου. Φροντίζει και εισάγει στο Δ.Σ. και κατόπιν δια του Προέδρου του στη Γ.Σ., την ετή­σια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή τις κατά περίπτωση εκθέσε­ις – προτάσεις της και μεριμνά για τη σύνταξη μνημονίου προς το Δ.Σ. και τη Γ.Σ., στο οποίο εισηγείται τις θέσεις — απόψεις του Δ.Σ. επί των προτάσεων – παρατηρήσεων της Ε.Ε..

Ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διαφανή, νόμι­μη, σωστή και έντιμη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Επίσης ανέχεται και διευκολύνει το έργο της εποπτείας από τον Β’ Αντιπρό­εδρο.

Καταθέτει άμεσα σε Τράπεζα ή επενδύει τους πόρους και τις εισ­πράξεις του Συλλόγου, με τον πλέον πρόσφορο και χωρίς ρίσκο τρόπο, μετά από απόφαση του Δ.Σ., η οποία πρέπει να ανακοινωθεί και να συζητηθεί στη Γ.Σ..

Η ανάληψη χρημάτων από αυτά που έχουν κατατεθεί σε τραπεζι­κούς λογαριασμούς, εκχώρηση απαιτήσεων, τίτλων και αξιόγραφων που ανήκουν στο Σύλλογο, αλλαγή στις επενδύσεις του Συλλόγου, γί­νεται από τον Ταμία ή άλλο Μέλος του Δ.Σ., μόνο μετά από απόσπασ­μα σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Κρατά στα χέρια του ένα ποσό για τρέχουσες και τυχόν επείγου­σες ανάγκες. Το ανώτατο ύψος του ποσού αυτού καθορίζεται απ’ το Δ.Σ.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει όλα τα δικαιολο­γητικά εισπράξεων και πληρωμών.

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων, ή πληρωμή χωρίς ένταλμα, κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσε­ων του Δ.Σ. και της Γ.Σ..

Τον Ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αναπ­ληρωτής Ταμίας.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

Ο Αναπληρωτής Ταμίας συνεργάζεται με τον Ταμία, τον βοηθάει στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπ­ληρώνει αν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο.

Εκτελεί όποιο άλλο έργο του ανατεθεί από τα Όργανα του Συλ­λόγου ή ειδικά από τον Πρόεδρο.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.

Η Ε.Ε. εκλέγεται από τη Γ.Σ., έχει διετή θητεία, με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου και εποπτείας των πρά­ξεων του Δ.Σ. και του Ταμία από άποψη νομιμότητας, συνέπειας και διαφάνειας, για χάρη τόσο της τήρησης του Νόμου, του καταστατικού, των αποφάσεων των Οργάνων, όσο και της βελτίωσης της λειτουργίας και προώθησης των σκοπών του Συλλόγου. Αμέσως μετά την εκλογή τους, τα μέλη συγκροτούνται σε σώμα, οργανώνοντας και κατανέμοντας μεταξύ τους αρμοδιότητες. Ψηφίζουν τον Πρόεδρο μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους.

Η Ε.Ε. υποβάλλει έκθεση λογιστικού ελέγχου επί των πράξεων του Δ.Σ.. Επίσης υποβάλλει τις προτάσεις της για τη βελτίωση της κα­τάστασης και καταθέτει τις προτάσεις αυτές στην επόμενη Τακτική Γ.Σ., ή σε Έκτακτη Γ.Σ., αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν αυτό ζη­τηθεί από την Τακτική Γ.Σ.

Η Ε.Ε. συνέρχεται μία (1) φορά το χρόνο πριν από την ετήσια Τακτική Γ.Σ. και εκτάκτως όσες φορές αυτή κρίνει αναγκαίο, με πρω­τοβουλία του Προέδρου της. Στην τακτική της συνεδρίαση συντάσσει αναλυτική έκθεση με την κρίση της περί της διαχείρισης του Δ.Σ., που γράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών της και την υποβάλλει, μέσω του Προέδρου της και του Δ.Σ. στη Γ.Σ.

Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται συ­νοπτικά τα πρακτικά των συνεδριάσεων της και οι αποφάσεις – κρίσε­ις – σχόλια – παρατηρήσεις – προτάσεις κλπ. από τους ελέγχους που διενεργεί, όπως επίσης περιληπτικά και οι σχετικές εκθέσεις που συν­τάσσονται από αυτήν προς τη Γ.Σ.

Για την ευθύνη, συγκρότηση, αναπλήρωση και αντικατάσταση των Μελών και του Οργάνου, καθώς και για τους όρους – διαδικασίες λειτουργίας του Οργάνου, ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο παρόν καταστατικό για το Δ.Σ., εκτός αν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό στο παρόν καταστατικό ή ορισθεί κάτι διαφορετικό από τη Γ.Σ. ή τον σχε­τικό κανονισμό, που θα γίνει με βάση το παρόν και το Νόμο.

Η θητεία της είναι διετής και λήγει μαζί με την θητεία του Δ.Σ. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο η θητεία του Δ.Σ. λήξει νωρίτερα (λόγω ομαδικής παραίτησης, καθολικής αντικατάστασης του Δ.Σ. κλπ.), τότε αυτοδικαίως λήγει και η θητεία της Ε.Ε..

Η Ε.Ε. συνεργάζεται με το Δ.Σ. και ιδιαίτερα με τον Πρόεδρο, τον Ταμία, το τυχόν λογιστήριο του Συλλόγου και έχει ακώλυτη πρόσ­βαση σε όποια βιβλία και στοιχεία χρειάζεται.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Στον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και στα λοιπά Μέλη τόσο του  Δ.Σ.,  της  Ε.Ε., αντιπροσώπων στην Ένωση Σ.Ε.Α.Δ. και την Π.Ο.Σ.Ε.Α. όσο και των λοιπών συνεργατών του Συλλόγου, καταβάλ­λονται ως αποζημίωση έξοδα κινήσεως για κάθε συμμετοχή τους σε συ­νεδριάσεις άλλων Οργανώσεων σχετικών με το Σύλλογο, εφ’ όσον αυ­τές οι συνεδριάσεις δεν λαμβάνουν χώρα στην έδρα του Συλλόγου. Προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι το ύψος της δαπάνης να έχει καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. και να προβλέπεται στον προϋπολογισμό, εάν αυτό είναι εφικ­τό και δεν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει ειδικά τμήματα, Επιτροπές, ή Ομάδες Εργασίας, που θα αποτελούνται, κατά την κρίση του, από Μέλη του Συλλόγου, σε περίπτωση που αυτό θα είναι δυνα­τόν καθώς και από τρίτους, θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Οι Ομάδες αυτές θα αντικαθίστανται συνολικά ή μερι­κά, θα ανασυνθέτονται ή και θα παύονται από το Δ.Σ.

Οι Ομάδες αυτές θα διέπονται από τους ίδιους όρους σεβασμού, καλής πίστης και σωστής λειτουργίας που προβλέπει το παρόν καταστατικό.

Στις Ομάδες Εργασίας το Δ.Σ. αναθέτει την οργάνωση και τη δι­εκπεραίωση ειδικών και ρητά καθοριζόμενων σκοπών και έργων του Συλλόγου, ή χάριν αυτών, όπως π.χ. της Γραμματείας, των Δημοσίων Σχέσεων, της έκδοσης εντύπων, της έρευνας και παρακολούθησης των εξελίξεων που ενδιαφέρουν και άπτονται των σκοπών του Συλλόγου, της κοινωνικής, οικονομικής, επαγγελματικής, τεχνικής ενημέρωσης και προόδου των Μελών του Συλλόγου, της επαφής με ημεδαπές και αλλοδαπές συναφείς οργανώσεις, της διοργάνωσης Συνεδρίων ή άλ­λων συναφών προς τους σκοπούς του Συλλόγου εκδηλώσεων, επαφών κλπ.

Οι Ομάδες Εργασίας συγκροτούνται σε σώμα και συντάσσουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους, τον οποίο εγκρίνει το Δ.Σ. και τροποποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει και από το Δ.Σ.. Η δίχως εσωτερικό κανονισμό λειτουργία τους δεν συνιστά παράπτωμα ή κώλυμα στη δραστηριότητα τους.

Πάντως σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί εσωτερικός κανο­νισμός λειτουργίας, ή δεν έχει εγκριθεί για κάθε Ομάδα ειδικά ή για τις Ομάδες Εργασίας γενικά και μέχρι να γίνει αυτό, εφαρμόζονται ανά­λογα τα εκάστοτε οριζόμενα από το Δ.Σ., άλλως σε γενικές γραμμές εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, ως οδηγός επίλυσης των ζη­τημάτων που ανακύπτουν.

Σε καμία περίπτωση Ομάδα Εργασίας δεν μπορεί να λάβει από­φαση ή να αναλάβει πρωτοβουλία για να διεκπεραιώσει σκοπό του Συλλόγου, εάν δεν υπάρχει σαφής εντολή ή συγκατάθεση ή έστω εξο­υσιοδότηση από το Δ.Σ..

Τα μέλη των Ομάδων εργασίας, κατά την εκπλήρωση του έργου τους ευθύνονται «εν τοις ιδίοις επιμέλειαν».

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Στο πλαίσιο της προώθησης της ιδέας του εθελοντισμού στη νεο­λαία και προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του Συλλόγου και να διευκολυνθούν οι σχέσεις του με την επόμενη γενιά εθε­λοντών αιμοδοτών, ο Σύλλογος ιδρύει την Τοπική Επιτροπή Νέων Ε­θελοντών Αιμοδοτών Λέρου (Τ.Ε.Ν.Ε.Α.Λ.). Η Τ.Ε.Ν.Ε.Α.Λ. εί­ναι ένα συμβουλευτικό και συντονιστικό σώμα του Συλλόγου. Δεν έ­χει νομική ή οικονομική αυτονομία και δρα στο γενικό πλαίσιο του παρόντος καταστατικού του Συλλόγου.

Μέλη της Επιτροπής είναι κάθε ενεργό μέλος του Συλλόγου από 18 έως 30 ετών το οποίο θα συμπληρώνει και τη σχετική αίτηση.

     Στόχοι της Επιτροπής είναι:

 • Να υποστηρίζει το Δ.Σ. και ιδιαίτερα τον Γραμματέα σε θέμα­τα που αφορούν σε νέα άτομα στο Σύλλογο και άλλα θέματα στα οποία θα ζητηθεί η συνδρομή τους.
 • Να ανανεώνει το ανθρώπινο δυναμικό του Συλλόγου και να εξασφαλίζει την ενσωμάτωση νέων ατόμων σε αυτό.
 • Να ανταλλάσσει σε τοπικό, πανελλαδικό, αλλά και σε παγκόσ­μιο επίπεδο ιδέες σχετικά με την προσέλκυση εθελοντών αιμοδο­τών νεαρής ηλικίας και τη συμμετοχή των νέων.
 • Να ενημερώνεται από τους νεαρούς εκπροσώπους άλλων συ­ναφών Συλλόγων για κάθε θέμα που τους απασχολεί σχετικά με την προώθηση της Ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας & της Δω­ρεάς Οργάνων και Ιστών Σώματος.

     Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Επιτροπή:

 • Θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τη δημιουργία επιτροπών νεότητας από εθελοντές μη αμειβόμενους αιμοδότες σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν.
 • Θα προάγει τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία μέσω σύζε­υξης και εγκαθίδρυσης τακτικών δεσμών μεταξύ των επιτροπών νεότητας, σε τοπικό, πανελλαδικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπε­δο.
 • Θα αντιπροσωπεύει τους νεαρούς εθελοντές αιμοδότες από 18 έως 30 ετών σε μόνιμη βάση παντού και θα διασφαλίζει την προ­άσπιση των συμφερόντων τους.

Η λειτουργία και το φάσμα των δραστηριοτήτων της Τ.Ε.Ν.Ε.Α.Λ. θα καθορίζονται σε ξεχωριστή ενότητα στον Εσω­τερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου.

Τέλος το Δ.Σ. επιβλέπει του κανόνες Λειτουργίας και Οργά­νωσης της Τοπικής Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου (Τ.Ε.Ν.Ε.Α.Λ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η διαχειριστική περίοδος του Συλλόγου συμπίπτει με το ημερο­λογιακό έτος.

Κάθε χρόνο συντάσσεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, για έγκριση στη Γ.Σ., ο προϋ­πολογισμός του Συλλόγου για το επόμενο έτος, στον οποίο εμφανίζον­ται με κάθε λεπτομέρεια τα προβλέψιμα έσοδα και έξοδα αυτού, μαζί με τα προς διεκπεραίωση σχέδια — προγράμματα και πράξεις του Δ.Σ., στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Σε κάθε ετήσια Τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται από του Δ.Σ. προς έγ­κριση ο απολογισμός της διαχείρισης του προηγούμενου χρόνου.

Το Δ.Σ., γενικά, ο Ταμίας με τη συνεργασία του Προέδρου και την εποπτεία του Β’ Αντιπροέδρου, μεριμνούν για τα φορολογικά — λο­γιστικά του Συλλόγου, κάθε αναγκαία κατά το Νόμο ενέργεια και υποχ­ρέωση.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ- ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Ο Σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία και παραστατικά:

1)    Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

2)    Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

3)    Πρακτικά Εξελεγκτικής Επιτροπής

4)    Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

5)    Ταμείου (εσόδων – εξόδων)

6)    Γενικό Μητρώο των Μελών

7)    Μητρώου & απογραφής περιουσιακών στοιχείων

8)    Βιβλίο Αρωγών Μελών

9)    Βιβλίο Δωρητών και Ευεργετών

10)  Βιβλίο Επίτιμων Μελών

11) Χρηματικά εντάλματα

12) Γραμμάτια είσπραξης

Επίσης δύναται να τηρηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. οποιοδή­ποτε άλλο βιβλίο κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρο­υσία των μισών τουλάχιστον ενεργών μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 99 του Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

Άρθρο ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει πειθαρχικό κανονισμό και (ενιαίο με αυ­τόν ή ανεξάρτητο) εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ίδιου ή άλ­λων Οργάνων, ακόμη και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και των Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε.) του Συλλόγου, οι οποίες Ε.Ε., Ο.Ε. αντίστοι­χα μπορούν να καταρτίσουν αυτές και να προτείνουν στο Δ.Σ. τον αν­τίστοιχο κανονισμό τους, υπό το πνεύμα λειτουργικότητας, διαφάνειας και ενότητας πνεύματος προς τυχόν άλλους κανονισμούς. Με τον αν­τίστοιχο κανονισμό θα καθορίζονται λεπτομερέστερα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Μελών και των Οργάνων – Μελών τους, κα­θώς και ο τρόπος διεξαγωγής και διεκπεραίωσης των εργασιών και των σκοπών του Συλλόγου, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από το Νόμο, το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις των Οργάνων και ιδίως της Γ.Σ..

Μέχρι την έγκριση τέτοιων κανονισμών, ο Σύλλογος και τα Όρ­γανα του θα λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν κα­ταστατικό και ερμηνεύονται με βάση την καλή πίστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

Άρθρο ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διαλύεται αν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) ενεργά μέλη ή εάν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται από τα άρθρα 103, 104 και 105 του Αστικού Κώδικα.

Σε κάθε περίπτωση, για την απόφαση της διάλυσης του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ενεργών μελών του Συλ­λόγου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Αν διαλυθεί ο Σύλλογος ενεργείται εκκαθάριση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η περιουσία του Συλλόγου που διαλύθηκε δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.

Η τυχόν περιουσία που απομένει σε χρήματα, αξιόγραφα, κινητά ή ακίνητα κλπ. περιέρχεται στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου. Τροποποίηση ειδικά του προορισμού αυτού μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή από τη Γ.Σ., χωρίς να θεω­ρείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, πάντοτε όμως προς νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

Άρθρο ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Σύλλογος μπορεί να γίνει Μέλος Ελληνικής ή Διεθνούς Ομοσ­πονδίας ή άλλης ένωσης σχετικής με τους σκοπούς του, εφόσον απο­φασίσει γι’ αυτό η Γ.Σ.

Άρθρο ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

Σφραγίδα-Διακριτικός Τίτλος-Λογότυπο-Λάβαρο

Ο Σύλλογος έχει μία (1) σφραγίδα στρογγυλή, που στην περιφέρειά της αναγράφει την επωνυμία του Συλλόγου: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΛEΡΟΥ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ & ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «Η ΖΩΗ».

Το Σωματείο γιορτάζει την 14η Ιουνίου – Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη.

Άρθρο ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και τους κανονισμούς που θα συνταχθούν, ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του Συλλόγου, από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, της Σωματειακής Νομοθεσίας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κα­θώς και γενικά από τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Άρθρο ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από όλα τα Μέλη του Συλλόγου στη Λέρο, στην Καταστατική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 15η Μαίου 2017, ημέρα Δευτέρα και τροποποιεί το από 29-4-1999 καταστατικό του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου με διακριτικό τίτλο «Η ΖΩΗ», που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 113/1999 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Κω με αύξοντα αριθμό 2/2000.

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. Διαμαντάρας Ιωάννης του Ιωάννη
 2. Γιάνναρος Γιώργος του Παντελεήμονα
 3. Διαμαντάρας Δημήτρης του Ελευθερίου
 4. Ρήγας Μηνάς του Παναγιώτη
 5. Χατζημιχάλη Αθηνά – Ραφαέλα του Παντελεήμονα
 6. Ρούσσος Ευάγγελος του Μιχαήλ
 7. Λυμπερόπουλος Γιάννης του Παναγιώτη
 8. Κουμπάρος Νικήτας του Βασιλείου – Μιχαήλ
 9. Ευσταθιάδης Ευστράτιος του Βασίλη
 10. Σούλου Ειρήνη του Εμμανουήλ
 11. Βοσκίδου Ασήμω του Χρήστου
 12. Διαμαντάρας Πέτρος του Εμμανουήλ
 13. Διαμαντάρας Παναγιώτης του Παντελεήμονα
 14. Παλαπουγιούκ Φώτης του Γεωργίου
 15. Σιφουνιού Άννα του Ιωάννη – Χρυσοβαλάντη
 16. Κουρμαδιά Μιχαλίτσα του Ευαγγέλου
 17. Κουρμαδιάς Ευάγγελος του Μιχαήλ
 18. Παραδείση Κατερίνα του Εμμανουήλ
 19. Ορφανός Δημήτρης του Βασιλείου
 20. Σκαλιέρης Νικόλαος του Αναστασίου
 21. Κουμπάρος Μιχάλης του Ιωάννη
 22. Φασόλης Νικήτας του Δημήτριου
 23. Μοσχονάς Νικόλαος του Αλεξάνδρου
 24. Μοσχονά Άννα του Ευαγγέλου
 25. Ντανά Φλώρα του Αντωνίου
 26. Μακρή Σοφία του Εμμανουήλ
 27. Κουτούζος Πανορμίτης του Ιωάννη
 28. Βάρνα Άννα του Ελευθερίου
 29. Δράκος Φίλιππος του Νικολάου
 30. Καρπαθίου Σοφία του Ιωάννη
 31. Βάρνας Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 32. Γιαννακού Μαρία του Γεωργίου
 33. Μουντάκη Βασιλική του Δημητρίου
 34. Αποστολάκη Βασιλεία του Θεοδώρου
 35. Χλωρός Σταύρος του Γεωργίου
 36. Καστή Αντωνία του Παναγιώτη
 37. Πεντζίκη Έλενα του Γεωργίου
 38. Καλανδράνης Βρέττος του Εμμανουήλ
 39. Μούτου Ελένη του Ιωάννη
 40. Φαλάδος Μιχαήλ του Σπύρου
 41. Ηλίας Σαράντης του Αναστασίου
 42. Δράκου Ειρήνη του Νικολάου
 43. Μούτος Βασίλης του Ιωάννη
 44. Μπίλλης Αντώνιος του Νικολάου
 45. Καζηλιέρη Νίκη του Αντωνίου
 46. Καζηλιέρης Μερκούριος του Κωνσταντίνου
 47. Γκέκα Εύα του Κωνσταντίνου
 48. Κουλιανός Γεώργιος του Μιχαήλ
 49. Νταλλαρής Ευστράτιος του Στυλιανού
 50. Παραπονιάρη Ειρήνη του Βασιλείου
 51. Κοσμόπουλος Θεόδωρος του Γεωργίου
 52. Χονδρόγιαννος Μιχάλης του Ιωάννη
 53. Ζαγοριανού Ειρήνη του Ιωάννη
 54. Κυπραίου Χρυσοβαλάντη του Σταματίου
 55. Γκουγκουλοπούλου Ειρήνη του Χρήστου
 56. Κάνδρου Δέσποινα του Νικολάου
 57. Καραντάνης Θεόδωρος του Γεωργίου
 58. Lobstein – Varna Eglantine του Patrick
 59. Καστή Δέσποινα του Μιχαήλ
 60. Ταχλιαμπούρης Φλωρεντής του Μιχαήλ]
 61. Δράκος Ιωάννης του Ισιδώρου
 62. Μέλτιας Μάριος του Αιντέν
 63. Μανισής Ιωάννης του Δημητρίου
 64. Γιάνναρος Παντελεήμων του Γεωργίου
 65. Ασμενιάδου Ιωάννα του Νικολάου
 66. Βαραββά Χριστίνα του Νικολάου
 67. Φωκάς Νικόλαος του Γερασίμου
 68. Παραπονιάρης Βασίλης του Κωνσταντίνου
 69. Θεμέλαρος Ιωάννης του Γεωργίου
 70. Καρπαθίου Ειρήνη του Ιωάννη

About author

Manolis Makris

Λάτρης της τεχνολογίας, του προγραμματισμού και ενεργός αιμοδότης απο το 2016. Video Gamer, Star Wars fan, κομικοφάγος. Μόνιμα ερωτευμένος με το νησί της Λέρου.

No comments